วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนของแต่ละสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 1
- เป็นวันแรกที่ได้เข้าเรียนรายวิชานี้และได้ฟังอาจารย์พูดแนะนำรายวิชาที่จะต้องเรียนกันในเทอมแรก
- เตรียมความพร้อมทางด้านทางจิตใจและคุณธรรมก่อนเรียน โดยดูวีดีทัศน์ที่เกี่ยวกับเรื่อง 9 คำพ่อสอน

อาจารย์ตั้งคำถามให้นิสิตตอบดังนี้
1.สิ่งที่เสนอมานั้นมาจากข้อมูลสารสนเทศอะไร
2.ในส่วนของชื่อเรื่องควรจะเป็นชื่อเรื่องอะไร

(งานกลุ่ม 5 คะแนน)
3. การบ้าน อาจารย์มอบหมายให้วิเคราะห์ตัวเราเอง ทำใส่กระดาษ A 4 ส่งสัปดาห์ที่ 2

สัปดาห์ที่ 2
- การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
- การสืบค้นข้อมูลทาง IT
- เทคนิคการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
- เทคนิคการสืบค้นวิทยานิพนธ์
- เทคนิคการสืบค้นข้อมูลฐานข้อมูลสังคมศาสตร์

สัปดาห์ที่ 3
- ฝึกทักษะการวิเคราะห์+สังเคราะห์ข้อมูลจากสารสนเทศที่กำหนดให้(9คำพ่อสอน)
- ฝึกปฏิบัติการสร้าง Blog-e-Portfolio
- สะสมผลงานด้วยการสร้าง e-Blogger
- วิเคราะห์ กรณี(เช่าหรือซื้อคอมพิวเตอร์ดี)พร้อมทั้งหาข้อมูลทางวิชาการที่หนักแน่นเชื่อถือได้ มาประกอบ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น