วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2552

บันทึกสัปดาห์ที่ 16


สัปดาห์นี้อาจารย์ให้นำเสนอ ประเด็นเรื่องปัญหาขยะล้นหาดบางแสน ที่ได้จาการไปสัมภาษณ์และมีการให้อ้างอิงบทความทางวิชาการแล้วนำมาวิเคราะห์เขียนเป็นบทความใหม่ โดยใช้โปรแกรม Mind managerและให้นำงานที่แต่ละบุคคลทำมารวมกันเป็นเล่มแล้วนำเสนอเป็นผลงานกลุ่มที่โดมแก้ว วันที่ 21 กันยายน 2552

วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2552

บันทึกสัปดาห์ที่ 14 ( 7 กันยายน 2552)

วันนี้เรียนเรื่องการสร้างแผนภูมิ แผนภาพสถิติ ในโปรแกรม Excel และอาจารย์สั่งให้ไปหาข้อมูลที่เป็นสถิติทางด้านขยะมาส่ง 5 เรื่อง

บันทึกสัปดาห์ที่ 13

วันนี้เรียนเรื่องความหมาย วิธีการ และเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการสัมภาษณ์