วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนสัปดาห์ที่ 4

- ฝึกทักษะการวิเคราะห์ +สังเคราะห์ข้อมูล +การเลือกสรรข้อมูลทาง IT
- การนำเสนอผลการสืบค้นแหล่งข้อมูล เพิ่มวิดีโอ
- ฝึกปฏิบัติการ Dowload ข้อมูล IT โดยใช้
www.keepvid.com

- เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งโปรมแกรม Mind Manager และวิธีการ Dowload โปรมแกรม Free Mind จาก Internet

สัปดาห์ที่ 4 แนวทาง9คำพ่อสอนกับการเรียนคณะศึกษาศาสตร์


ไม่ว่าจะทำสิ่งใดให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั้น จำเป็นต้องมีความเพียรพยายามเป็นที่ตั้ง มีความขยัน และต้องใช้เวลา และความอดทน และสิ่งสำคัญต้องอดทนในสิ่งที่ดีงามด้วย ยกตัวอย่าง ตอนนี้เรากำลังศึกษาอยู่ในคณะศึกษาศาสตร์ ต้องใช้ระยะเวลาการศึกษานานถึง 5 ปี ระหว่างการศึกษาย่อมมีอุปสรรคที่ทำให้เราท้อถอยอยู่บ้าง ดังนั้นเราต้องมีความเพียร และความอดทนในสิ่งที่ดีงาม เพื่อที่เมื่อเราเรียนจบไปเราจะได้ประกอบอาชีพเป็นครูและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสร้างสรรค์การศึกษาให้กับเด็กไทย ให้มีความรู้ความสามารถเพื่อที่พวกเขาจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาชาติสืบต่อไป

น้อยที่

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนของแต่ละสัปดาห์

สัปดาห์ที่ 1
- เป็นวันแรกที่ได้เข้าเรียนรายวิชานี้และได้ฟังอาจารย์พูดแนะนำรายวิชาที่จะต้องเรียนกันในเทอมแรก
- เตรียมความพร้อมทางด้านทางจิตใจและคุณธรรมก่อนเรียน โดยดูวีดีทัศน์ที่เกี่ยวกับเรื่อง 9 คำพ่อสอน

อาจารย์ตั้งคำถามให้นิสิตตอบดังนี้
1.สิ่งที่เสนอมานั้นมาจากข้อมูลสารสนเทศอะไร
2.ในส่วนของชื่อเรื่องควรจะเป็นชื่อเรื่องอะไร

(งานกลุ่ม 5 คะแนน)
3. การบ้าน อาจารย์มอบหมายให้วิเคราะห์ตัวเราเอง ทำใส่กระดาษ A 4 ส่งสัปดาห์ที่ 2

สัปดาห์ที่ 2
- การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
- การสืบค้นข้อมูลทาง IT
- เทคนิคการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
- เทคนิคการสืบค้นวิทยานิพนธ์
- เทคนิคการสืบค้นข้อมูลฐานข้อมูลสังคมศาสตร์

สัปดาห์ที่ 3
- ฝึกทักษะการวิเคราะห์+สังเคราะห์ข้อมูลจากสารสนเทศที่กำหนดให้(9คำพ่อสอน)
- ฝึกปฏิบัติการสร้าง Blog-e-Portfolio
- สะสมผลงานด้วยการสร้าง e-Blogger
- วิเคราะห์ กรณี(เช่าหรือซื้อคอมพิวเตอร์ดี)พร้อมทั้งหาข้อมูลทางวิชาการที่หนักแน่นเชื่อถือได้ มาประกอบ
ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาววันเพ็ญ โพธิ์มูล
ชื่อเล่น: ปุ๋ย
ภูมิลำเนาเดิม: บ้านเลขที่..... หมู่ 4 ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอ มโนรมย์ จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17110
งานอดิเรก: ดูทีวี ฟังเพลง
ผลไม้ที่ชอบ: มังคุด ทุเรียน ส้มโอ
อาหารที่ชอบ: ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ สุกี้ทะเล
ขนมหวานที่ชอบ: เค็ก
คติประจำใจ: ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
ความคาดหวังในอนาคต: อยากเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยบูรพา

ความคาดหวังของรายวิชา

1. อยากเรียนได้เกรดA
2. สามารถสร้าง e-portfolio ด้วย Blogger เองได้
3. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สามารถเข้าใจเนื้อหาที่อาจารย์สอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง