วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ความคาดหวังของรายวิชา

1. อยากเรียนได้เกรดA
2. สามารถสร้าง e-portfolio ด้วย Blogger เองได้
3. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สามารถเข้าใจเนื้อหาที่อาจารย์สอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

1 ความคิดเห็น: